ที่ปรึกษาวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

 ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์

 มหาวิทยาลัยชินวัตร

 รศ.ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์

 มหาวิทยาลัยราภัฏวลัยอลงกรณ์

 รศ.ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันพงษ์

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 นพ.พิสิทธิ์  เอื้อวงศ์กูล

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 นพ.วรวิทย์  เจริญพร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 นพ.ไพรัตน์  สงคราม

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 นพ.สมยศ  ศรีจารนัย

 กระทรวงสาธารณสุข

นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล

โรงพยาบาลขอนแก่น

นพ.ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์

สาธารณสุขจังหวัดมุดาหาร

นางศันสนีย์ นิจพานิช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นางฉวีวรรณ  ชมพูเขา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร. สม  นาสอ้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ดร.ธีรพัฒน์  สุทธิประภา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

 ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ

 มหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี

 อ.ดร.เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ์

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 นพ.บรรพจน์  สุวรรณชาติ

 โรงพยาบาลสิรินธร

 พญ.ทิวาวรรณ  ปิยกุลมาลา

 โรงพยาบาลราชบุรี

ดร.ศรีมาลา จตุพร

โรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์

อ.สุรศักดิ์  เทียบฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.กิตติ   เหล่าสุภาพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สถิตย์  ศิริธรรมจักร

สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๗ จังหวัดอุดรธานี

ทพ.วารี  สุดกรยุทธ์

โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภก.กฤช  โชติการณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วรินท์มาศ  เกษทองมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.สุภศักดิ์ เมืองพรหม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ดร.อังกูร จำเริญสาร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดศรี

ดร.แสงจันทร์  เพริดพราว

โรงเรียนจุมจังพลังราษ

ดร.ลำพูน  สายนาวัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.ชาญชัยณรงค์  ทรงคาศรี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ฝ่ายจัดการวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

นายปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์หอมฟุ้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

Address

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/38  ถนนบายพาส – ทุ่งมน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000      

Website http://rdhsj.moph.go.th/

Contact

ติดต่อผู้ดูแลระบบวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ นายเถลิงเกียรติ  เสริฐเลิศ  โทร 0844783991 E-MAIL E.JRDHS@gmail.com

Thursday the 21st. Custom text here - Templates Joomla