Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

Author

 ขั้นตอนการส่งบทความ และรูปแบบวารสาร

 

Submit articles

ระบบส่งบทความออนไลน์

                

Article status

สถานะบทความ / สถานะใบรับรอง

       วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพเป็นวารสารที่ใช้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลศึษาวิจัย ทางด้านการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขเเละคุณภาพชีวิตนำไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข และทางการเเพทย์ ทั้งในระดับประเทศเเละระดับนานาชาติ รวมไปถึงประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ ครั้ง 
เเบ่งเป็นช่วง คือ

ช่วงที่ 1 มกราคม - เมษายน
ช่วงที่ พฤษภาคม - สิงหาคม
ช่วงที่ กันยายน - ธันวาคม

        บทความผลงานวิชาการหรือผลศึษาวิจัยที่ส่งให้ทางวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพพิจารณาการตีพิมพ์ หากผลงานวิชาการหรือผลศึกษาวิจัยในเรื่อง มนุษย์ต้องได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

.......................................................................................................................................................................................

ISSN 2697-4673(Online)

Address

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/38  ถนนบายพาส – ทุ่งมน  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000      

Website http://rdhsj.moph.go.th/

Contact

ติดต่อผู้ดูแลระบบวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ นายเถลิงเกียรติ  เสริฐเลิศ  โทร 0844783991 E-MAIL E.JRDHS@gmail.com

Thursday the 21st. Custom text here - Templates Joomla