Principal Contact

นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ
ผู้ประสานงานวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน กลุ่มงานพัมนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุื
Phone 0844783991