ห้องสมุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั่งห้องสมุด ให้เจ้าหน้าที่เเละบุคลากร ใช้บริการ
ยืม - คืน สืบค้นสารสนเทศ ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เเละด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวบร่วม สื่อสารสนเทศประเภทต่าง ให้เจ้าหน้าที่เเละบุคลากรที่สนใจ ดาวน์โหลด นำไปใช้ได้ อีกทางเลือกหนึ่ง

Update

 ...
หนังสือเเนะนำ

WY 16 E16


วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2557

WT182 C337

WY 188 M759

WY 152 A2448

WY 152 M647N

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ เปิดรับบทความวิชาการ ตีพิมพกับทางวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2559 ตั่งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2558 สามารถส่งบทความผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://rdhsj.moph.go.th/
more

 
ระเบียบวิธีการสืบค้น

ระเบียบวิธีการสืบค้น ระบบ OPAC ห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

more

เปิดบริการ

ห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดบริการ ยืม - คืน หนังสือ สื่อสารสนเทศ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น

more

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่เเละบุครลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสมาชิก ห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

more