More Website Templates at websitetemplates.org

คำชี้เเจง วารสาร

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
เป็นวารสารที่ใช้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลศึษาวิจัย
ทางด้านการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข
เเละคุณภาพชีวิตนำไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
และทางการเเพทย์ ทั้งในระดับประเทศเเละระดับนานาชาติ รวมไปถึงประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 3 ครั้ง เเบ่งเป็นช่วง คือ
ช่วงที่ 1 มีนาคม - มิถุนายน
ช่วงที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
ช่วงที่ 3 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ของทุกปี

ประกาศ
......บทความผลงานวิชาการหรือผลศึษาวิจัย
ที่ส่งให้ทางวารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
พิจารณาการตีพิมพ์ หากผลงานวิชาการหรือผลศึกษาวิจัยในเรื่อง มนุษย์
ต้องได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการ จริยธรรมวิจัย

..............................................เริ่มตั้งเเต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
บรรณาธิการ ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา
วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 E-mail E.JRDHS@gmail.com
โทรศัพท์ 043821640

ดาวน์โหลดขั้นตอนการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ระบบส่งบทความออนไลน์ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารวารสารออนไลน์ฉบับใหม่
วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1/ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2/ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 3
(อัปเดต 6 มกราม 2560)

 บทความ ออนไลน์