More Website Templates at websitetemplates.org

คำชี้เเจง วารสาร

วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ
เป็นวารสารที่ใช้เผยแพร่ผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเเละสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ ปีละ 3 ครั้ง เเบ่งเป็นช่วง คือ
ช่วงที่ 1 มีนาคม - มิถุนายน
ช่วงที่ 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
ช่วงที่ 3 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ของทุกปี

บรรณาธิการ ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา
วารสารวิจัยเเละพัฒนาระบบสุขภาพ 3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 E-mail E.JRDHS@gmail.com
โทรศัพท์ 043821640

ดาวน์โหลดขั้นตอนการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ระบบส่งบทความออนไลน์ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสาร

บทความ ออนไลน์